تا کردن کاغذ صافی

تا زدن کاغذ صافی

تکنیک های مختلفی برای تا کردن کاغذ صافی وجود دارد که در موقعیت های مختلف توسط افراد مورد استفاده قرار میگیرد.در این مطلب این تکنیک ها را بررسی خواهیم کرد.

تا کردن کاغذ صافی برای قیف ۶۰ درجه

اغلب قیف هایی که برای تصفیه استفاده میشوند،زاویه ی ۶۰ درجه دارند.تا کردن یک کاغذ صافی به گونه ای که به خوبی داخل قیف جای گیرد،کارایی عمل فیلتراسیون را  افزایش میدهد.متداول ترین روش تا کردن کاغذ صافی برای این کاربرد،در شکل زیر نمایش داده شده است:

تا کردن کاغذ صافی

این روش،ساده ترین و متداول ترین روش برای تا زدن کاغذ صافی است.در این روش،در دو مرحله کاغذ صافی را از وسط تا میزنیم .

روش دوم:

در این روش،ابتدا کاغذ صافی را در دو مرحله از وسط تا میزنیم.سپس آن را یک مرحله باز کرده تا به شکل یک نیم دایره درآید.

تا زدن کاغذ صافی

سپس مطابق شکل زیر کاغذ صافی را دوبار دیگر تا زده و در نهایت آن را باز میکنیم.نتیجه،یک کاغذ صافی با زوایای ۶۰ درجه میباشد.

تا زدن کاغذ صافی