کاغذ صافی

تفاوت بین کاغذ صافی کیفی و کاغذ صافی کمّی

فیلتراسیون،عملیاتی مکانیکی-فیزیکی است که به منظور جداسازی ذرات جامد از مایعات با قرار دادن یک غشای متخلخل که فقط مایعات از آن عبور میکنند،انجام میشود.ذرات جامد بزرگ موجود در مایع،بر روی سطح و همچنین لابلای منافذ فیلتر،به دام می افتند.از کاغذ صافی برای انجام فیلتراسیون استفاده میشود.کاغذ صافی،تکه کاغذی (اغلب به شکل دایره یا برگه …

تفاوت بین کاغذ صافی کیفی و کاغذ صافی کمّی ادامه »