فیلتراسیون گرم (Hot Filtration) با استفاده از کاغذ صافی

فیلتراسیون گرم (Hot Filtration)، به منظور جداسازی مواد جامد از محلول های گرم به کار میرود. همان طور که میدانید، هنگامی که با محلول های گرم سروکار داریم، سرد شدن محلول ممکن است باعث تشکیل بلور هایی شود که دریچه قیف را ببندد. برای جلوگیری از تشکیل این بلور ها، از روش فیلتراسیون گرم (Hot …

فیلتراسیون گرم (Hot Filtration) با استفاده از کاغذ صافی ادامه »