فیلتراسیون مکشی (Vacuum Filtration) با استفاده از کاغذ صافی

فیلتراسیون مکشی (Suction Filtration) یا فیلتراسیون خلاء (Vacuum Filtration)، یک روش تصفیه آزمایشگاهی است که با هدف جداسازی ماده جامد از مایع انجام میشود. این روش فیلتراسیون، برای مواقعی که نیاز به بازیابی ماده جامد موجود در مخلوط داریم به کار می آید. در روش فیلتراسیون مکشی، همانند روش فیلتراسیون جاذبه ای، مخلوط مایع-جامد روی …

فیلتراسیون مکشی (Vacuum Filtration) با استفاده از کاغذ صافی ادامه »