HADI

فیلتراسیون مکشی (Vacuum Filtration) با استفاده از کاغذ صافی

فیلتراسیون مکشی (Suction Filtration) یا فیلتراسیون خلاء (Vacuum Filtration)، یک روش تصفیه آزمایشگاهی است که با هدف جداسازی ماده جامد از مایع انجام میشود. این روش فیلتراسیون، برای مواقعی که نیاز به بازیابی ماده جامد موجود در مخلوط داریم به کار می آید. در روش فیلتراسیون مکشی، همانند روش فیلتراسیون جاذبه ای، مخلوط مایع-جامد روی …

فیلتراسیون مکشی (Vacuum Filtration) با استفاده از کاغذ صافی ادامه »

فیلتراسیون گرم (Hot Filtration) با استفاده از کاغذ صافی

فیلتراسیون گرم (Hot Filtration)، به منظور جداسازی مواد جامد از محلول های گرم به کار میرود. همان طور که میدانید، هنگامی که با محلول های گرم سروکار داریم، سرد شدن محلول ممکن است باعث تشکیل بلور هایی شود که دریچه قیف را ببندد. برای جلوگیری از تشکیل این بلور ها، از روش فیلتراسیون گرم (Hot …

فیلتراسیون گرم (Hot Filtration) با استفاده از کاغذ صافی ادامه »