روش استفاده از کاغذ صافی همراه با قیف

استفاده از کاغذ صافی همراه با قیف

انتخاب سایز کاغذ صافی

در فیلتراسیون جاذبه(Gravity Filtration)،با قرار دادن یک کاغذ صافی درون قیف،رسوبات یک مایع را جدا میکنند.برای قیف های با اندازه استاندارد(که در آن ها دیواره ی قیف،زاویه ۵۸ یا ۶۰ دارد)،میتوان با استفاده از اطلاعات جدول زیر،سایز مناسب کاغذ صافی،با توجه به اندازه ی دهانه قیف را مشخص کرد:

قطر کاغذ صافی مورد نیاز(میلی متر) قطر دهانه قیف(میلی متر)
۵۵ ۳۵
۷۰ ۴۵
۹۰ ۵۵
۱۱۰ ۶۵
۱۲۵ ۷۵
۱۵۰ ۹۰
۱۸۵ ۱۰۰
۲۴۰ ۱۶۰
۳۲۰ ۱۸۰
۴۰۰ ۲۲۰
۵۰۰ ۲۶۰